คีม คัทเตอร์ตัดสาย คีมย้ำ

คีมตัดสาย, คัทเตอร์ตัดสาย, Cable Cutter, คีมตัดลวดเหล็ก, คัทเตอร์เฟืองทด, คัทเตอร์ตัดสายเคเบิ้ล, คีมย้ำ, คีมบีบ