PM บำรุงรักษาระบบไฟฟ้า

         บริการ PM ระบบไฟฟ้า วางแผนการซ่อมบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า ทดสอบระบบป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร ตรวจวัดจุดร้อน ซ่อมและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า หม้อแปลงไฟฟ้า ตู้ MDB ตู้คอลโทรล ตู้ Load Panel และอุปกรณ์เครื่องจักรในอาคารโรงงาน .